Groetenis tot Maria van pater Paulus

PATER PAULUS LUYCKX o.s.b.
Geboren te Mol op 7 maart 1824. Monnik van de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde. Werkte aan het herstel van de abdij Affligem.

Stichter van de abdij van Steenbrugge.
Te Dendermonde overleden op 24 februari 1896.

« Uit liefde tot Jezus » (P. Paulus)

De Groetenis tot Maria:

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.
Ik groet U, Maria, Bruid van de H. Geest.
Ik groet U, Maria, witte Lelie der schoonblinkende Drievuldigheid.
Ik groet U, Maria, welriekende Roos van het Hemelse Hof.
Ik groet U, Maria, vol aangenaamheid en ootmoedigheid, van wie de Koning van hemel en aarde heeft willen geboren en opgevoed worden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Maagden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Martelaren, wiens ziel met droefheid vervuld werd.
Ik groet U, Maria, Koningin en Meesteres, aan wie macht gegeven werd in de hemel en op aarde.
Ik groet U, Maria, Koningin van mijn hart, mijn verlangen, mijn leven en geheel mijn hoop.
Ik groet U, Maria, zeer minnelijke Moeder.
Ik groet U, Maria, zeer wonderlijke Moeder.
Ik groet U, Maria, Moeder der schone liefde.
Ik groet U, Maria, zonder vlek ontvangen.
Ik groet U, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.
Gezegend is uw Bruidegom, de H. Jozef.
Gezegend is uw Vader, de H. Joachim.
Gezegend is uw Moeder, de H. Anna.
Gezegend is uw Engel Gabriël.
Gezegend is de Eeuwige Vader, die U uitverkoren heeft.
Gezegend is uw Zoon, die U bemind heeft.
Gezegend is de H. Geest, die U tot Zijn Bruid aangenomen heeft.

O allerheiligste Maagd en Moeder Gods, dat allen, die U beminnen, U loven. Geef ons allen uw moederlijke zegen, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Pater Paulus heeft gezegd, dat iemand, die deze GROETENIS TOT MARIA bidt, overtuigd mag zijn dat de H. Maagd hem inderdaad haar zegen geeft.

Hij zei tot iemand: « Deze GROETENIS is zo schoon! Verzuimt nooit ze ‘s morgens te bidden. Van uit de hoge hemel zal Maria u zegenen, en ge moet dan uw kruisteken maken. Ja, ja, ware het u gegeven zulks te zien! Ik weet zeker dat Maria u dan zegent ».

Hij voegde er bij: «Deze GROETENIS TOT MARIA is heel krachtig tot bekering van een zondaar ».

Dringend verzoek de bekomen gunsten bekend te maken in de abdij der Paters Benedictijnen te Dendermonde (België).