Heilige Vader Jozef

A. Feestdag van de plechtige gedachtenis van de H.Vader Jozef op 19 maart

H. JOZEF; „uit het koninklijk geslacht van David, was een Rechtvaardige” : in deze worden uit de H.Schrift, ligt geheel de heiligheid van Jozef opgesloten. Door zijn diepe ootmoed en zijn voortdurende zuiverheid, verkoos de Heer de H. Jozef tot voedstervader van het kindje Jezus en tot behoeder der heilige Familie. Paus Pius XI stelde hem aan tot bijzondere schutspatroon van de Heilige Kerk.

GEBED:
Wij bidden U, O Heer, dat wij door de verdiensten van de Bruidegom uwer Allerheiligste Moeder mogen geholpen worden: opdat wij door zijn voorspraak verkrijgen, hetgeen wij door ons zelve niet kunnen bekomen: Die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


B. Plechtige Beschermfeest van de H.Jozef op de 3e woensdag na Pasen

Dit feest werd in 1680 in de Orde van de Karmelieten ingevoerd, onder de titel: Beschermfeest van de H.Jozef, wijl het Feest van 19 maart, vaak door de Vasten niet met alle luister kan worden gevierd. Door Paus Pius IX werd het uitgestrekt tot de gehele Kerk.

GEBED:
God, die in uw onuitsprekelijke voorzienigheid U gewaardigd hebt de H.Jozef tot bruidegom van uw allerheiligste Moeder te verkiezen, verleen, smeken wij, dat wij hem, die wij als beschermer op aarde vereren, tot voorspreker verdienen te hebben in de hemel. Door Christus onze Heer. Amen.