Vóór de H.Communie

Godvruchtige gevoelens

Heer Jezus Christus,Zoon van de levende God, die naar de wil van uw Vader en met de medewerking van de H. Geest door uw dood de wereld het leven heeft geschonken, verlos mij door heilig Lichaam en Bloed van al mijn ongerechtigheden en van alle kwaad. Laat mij steeds aan uw geboden vasthouden en laat niet toe dat ik ooit van uw gescheiden word. Die met dezelfde God de Vader en de H. Geest leeft en heerst, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen

Heer Jezus Christus , moge de nuttiging van uw Lichaam, die ik , onwaardige, durf te ontvangen mij niet tot veroordeling en verdoemenis strekken, maar dat het mij door uw goedheid tot verdediging van ziel en lichaam een geneesmiddel moge zijn. Die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de H. Geest door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zal het Brood des Hemels nemen en de Naam van de Heer aanroepen. Heer, ik ben niet waardig dat Gij komt onder mijn dak, maar spreek slechts een woord en mijn ziel zal gezond worden.
Het Lichaam van onze Heer Jezus Christus beware mijn ziel ten eeuwige leven. Amen.

Gevoelens van Berouw
Tot U vlucht ik, barmhartige Jezus, tot U, de goede Herder van onze zielen. Tot U kom ik met een deemoedig hart, maar ook met het grootste vertrouwen. Voor U heb ik gezondigd en kwaad gedaan, ik beken het oprecht, gelijk het is en door u gekend word. Wendt uw aanschijn af van mijn zonden en wis al mijn overtredingen uit. Het is U eigen te sparen en U over ons te ontfermen en de verloren zoon in genade te ontvangen. Schep dan in mij, oh God, een zuiver hart en vernieuw in mijn binnenste de goede geest. Ik heb berouw over mijn zonden uit liefde tot U, mijn hoogste goed, en ik verfoei ze uit geheel mijn hart. Gij die de dood van de zondaars niet wilt, maar dat hij zich bekeert en leeft, geef mij de blijdschap van liefde terug en luister naar mijn smeekgebeden. Met de bijstand van uw genade wil ik voortaan niet alleen de doodzonde, maar ook de vrijwillige dagelijks zonde vermijden en mijn plichten getrouw vervullen.
Kom, o Jezus in mijn hart en versterk mij door uw tegenwoordigheid, opdat Gij in mij en ik in U moge blijven. Amen.

Gebed tot de H. Maagd
O Moeder van liefde en barmhartigheid, allerzaligste Maagd Maria, ik, ellendige en onwaardige zondaar, vlucht tot u uit geheel mijn hart en met al de liefde van mijn ziel en ik smeek uw moederlijke tederheid dat Gij, gelijk Gij onder het Kruis van uw goddelijke Zoon gestaan heeft, mij aldus goedgunstig zult bijstaan, opdat ik, door uw voorbede gesteund, op waardige wijze het H. Misoffer mag bijwonen en de H. Communie ontvangen.

Gebed tot de Engelen en de Heiligen
Engelen, Aartsengelen , Tronen, heerschappijen, Vorstendommen, Machten, Krachten der Hemelen, Cherubijnen en Serafijnen, alle Heiligen Gods, vooral gij mijn Patronen, gewaardig u voor mij te bidden opdat ik dit heilig offer waardig mag bijwonen en het Lichaam en Bloed van Jezus Christus waardig zal nuttigen tot lof en glorie van Gods naam, tot heil van mijzelf en van geheel de Heilige Kerk. Amen.

Gebed tot de H. Jozef
O, gelukzalig man, Heilige Jozef , die het gegeven was om God, die vele koningen wilde zien en niet gezien hebben, wilde horen en niet gehoord hebben, niet alleen te zien en te horen, maar te dragen, te koesteren, te kleden en te bewaren.
Bid voor ons, heilige Jozef. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden
God, wij smeken U, dat wij, evenals de H. Jozef, Uw Eniggeboren Zoon, uit de Maagd Maria geboren, eerbiedig met eigen handen mocht verzorgen en dragen, aldus zuiver van harte en onschuldig van leven tot Uw heilige altaren mogen naderen, opdat wij het allerheiligste Lichaam en Bloed van Uw Zoon heden waardig mogen ontvangen en in het andere leven de eeuwige glorie verwerven mogen. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

Groetenis aan Jezus Christus
Gij rust thans, o Jezus, in mijn hart met Godheid en mensheid. Zie ik groet U duizend en duizend maal. Ik groet U met dezelfde liefde en blijdschap waarmee Uw heilige Moeder en de H. Jozef, uw Voedstervader, U gegroet en aanbeden hebben, toen gij in de arme kribbe lag. Ik groet U met alle Engelen en Heiligen in de Hemel. Ik groet U met al de godsvrucht, waarmee ooit een vrome ziel U in de H. Communie heeft ontvangen. Ik omhels U, ik druk U vol vreugde en dankbaarheid aan mijn hart. Ik wil U groeten, ik wil U dankbaar zijn, zo innig, zo volkomen als het mogelijk is.
Wees gegroet, o Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Wees gegroet, o goede Herder, die U leven geeft voor uw schapen. Wees gegroet, o aanbiddelijk Lichaam, voor mij aan het Kruis geofferd. Wees gegroet, o kostbaar Bloed, uit de wonden van de Heer gevloeid en voor mijn verlossing vergoten. Wees gegroet, o Jezus mijn heil, mijn leven, mijn glorie, wees gegroet.
O beminnelijkste Zaligmaker, waarachtig God en waarachtig mens, wees gegroet.. Volgens de wil van Uw hemelse Vader, door de medewerking van de H.Geest zijt Gij bij Uw geboorte onze broeder geworden, in het laatste Avondmaal onze spijs, aan het Kruis onze verlossing en in de hemel ons eeuwig loon. O Jezus, eeuwige Waarheid, ik geloof in U. O Jezus, oneindige goedheid, ik hoop op U. O Jezus, ons hoogste goed, ik bemin U. O Jezus, onbegrijpelijke Godheid, ik aanbid U. O Jezus, bron van barmhartigheid, ik dank U. O Jezus, onze glorie, ik loof en verheerlijk U in eeuwigheid. Amen

Gebed van de H. Thomas van Aquino
Ik dank U Heer, almachtige Vader, eeuwige God, dat Gij mij, arme zondaar, uw onwaardige dienaar zonder enige verdienste van mijn kant, alleen door de overmaat van uw barmhartigheid, met het kostbaar Lichaam en Bloed van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, hebt willen voeden. Ik bid U, laat deze heilige Communie mij geen reden tot straf, maar een heilzaam middel ter vergiffenis zijn. Laat zij mij strekken tot een wapen van geloof, tot een schild van goede wil, tot uitroeiing van mijn gebreken, tot onderdrukking van mijn kwade lusten en begeerten. Tot vermeerdering van liefde en geduld, van ootmoed en gehoorzaamheid en van alle deugden, tot een krachtige bescherming tegen alle hinderlagen van mijn zichtbare en onzichtbare vijanden, tot volkomen rust van alle bewegingen van mijn vlees en van mijn geest, tot onwrikbare trouw aan U, de ene en ware God, en tot een gelukkig en zalig uiteinde van mijn leven. Ook smeek ik U, wil mij, zondaar, eenmaal tot dat onuitsprekelijk. gastmaal toelaten, waarin Gij met de Zoon en de H. Geest, voor uw heiligen het ware licht, de volle bevrediging, de eeuwige vreugde, de volkomen wellust en het volmaakte geluk uitmaakt. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.