Over de aard en nut van de Derde Orde.

Algemeen
Een Derde Orde ondersteunt een Eerste- en een Tweede Orde, waarmee zij in haar oorsprong als in haar wezen en gebruiken, verbonden is. Een eigenlijke Kloosterorde is een vereniging, door de H. Kerk goedgekeurd, waarvan de leden door een hoofdregel of grondwet met elkaar verbonden, de volmaaktheid betrachten door het onderhouden van de eeuwige Geloften van Gehoorzaamheid, Zuiverheid en armoede. De Vergadering van de Broeders van een Orde wordt Eerste, die van de Zusters Tweede Orde genoemd, omdat meestal een kloosterlijke Instelling door mannen eerste begonnen en later ook door vrouwen aangenomen werd.

Wat is nu de Derde Orde?
Een Derde Orde (ook wel Lekenorde) is een Vergadering, door de H. Kerk goedgekeurd, afhankelijk van een eigenlijke Kloosterorde en bestaande uit Broeders en Zusters, die en bepaalde levenswijze onderhouden, waardoor zij naar de geest en het doel van de Eerste- en tweede Orde, zelfs in de wereld trachten te leven. (Er bestaan ook Derde Ordelingen die in kloosters leven en de drie Geloften afleggen)

Er zijn twee soorten van christenen, voor wie de Derde Orden bijzonder geschikt zijn. Ten eerste voor hen, die de wereld hadden willen verlaten om God in een klooster te dienen, maar er de gelegenheid niet toe gevonden hebben en verplicht zijn in de wereld te blijven. Ten tweede, voor de talrijke gelovigen, die door een bijzondere genade van God, krachtig en voortdurend, zo niet tot de kloosterlijke, althans tot de christelijke volmaaktheid aangedreven worden.

Welke Derde Orde is voor mij geschikt?
De keuze van een uit de verschillende Derde Orden hangt af van menige omstandigheden. Om ernstig te werk te gaan moet ieder vooraf onderzoeken of de voorschriften van de Regel die hij of zij wil aanvaarden, alsook het doel en de gebruiken van de Derde Orde overeen komen met zijn of haar gesteltenissen, gezondheid en plichtingen van staat. De voornaamste bezorgdheid van alle derde Ordelingen moet bestaan in het streven naar heiligheid, volgens de geest van de Orde waaraan zij toebehoren en door de middelen hun door de Regel aangewezen. Zo moeten zij proberen, tot in hun woonhuis toe, de oefeningen van godsvrucht, van gebed en van versterving, die in de kloosters van de Eerste Orden gepleegd worden, zoveel mogelijk na te volgen. Alhoewel geen echte kloosterlingen, beleven zij nochtans een verhevener staat dan de andere christenen. De Derde Ordelingen zijn waardiger dan de Congregatiën: dit hebben de Pausen van Rome meermaals verklaard.

Het nut van de Derde Orde!
Dat de Derde Orden zeer nuttig zijn, kan reeds worden afgeleid uit de goedkeuring en bevestiging, welke er de opperhoofden van de H.Kerk, na rijp beraad, aan verleend hebben. Daar komt nog bij dat de Instellingen met allerhande geestelijke gunsten zijn verrijkt en ze als zeer geschikt wordt geacht tot het bereiken van de christelijke volmaaktheid voor de gelovigen (Z.H.Leo XIII). Welke weg immers, buiten het eigenlijke kloosterleven, zou een ziel, begerig naar volmaaktheid en heiligheid, beter kunnen volgen, dan wel als Derde Orde lid?

1e Neemt men een bepaalde leefregel aan en verwerft men een vaste leiding. Veel christenen maken geen vorderingen in het geestelijk leven, omdat zij, in hun oefeningen, geen regelmatigheid weten te onderhouden. Andere gaan achteruit, omdat zij onstandvastig zijn in hun vurigheid en dus lichtelijk het een of ander, dat zij voorgenomen hadden, verwaarlozen. Sommigen blijven stilstaan, omdat zij de volmaaktheid, zo niet als onmogelijk, althans om hun zwakheid als onbereikbaar aanschouwen.

Welnu, de regels van de derde Orden leveren een gepast middel op, om die drie struikelblokken in het streven naar de volmaaktheid uit de weg te nemen. Want hoe bondig ze ook zijn, bieden zij een regelmatige en nauwkeurige richting aan het zieleleven en door een wijze handleiding, laten ze de ziel haar tijd en haar ijver niet verliezen in weifeling over het uitkiezen of veranderen van godsdienstige oefeningen. Zo wordt ook de onstandvastigheid bestreden, en wel vooral door het plichtsgevoel dat de Derde Ordeling wegens moet hebben door het onderhouden van zijn Regel. Verder wordt de mens door het onderhouden van de Derde Orden-Regel gesterkt tegen zwakheid of klein-moedigheid op duurzame wijze. Inderdaad het werpt menig hinderpaal neer, die op de weg van de deugdbeoefening en verwekt, van Gods wege, overvloedige hulp en genade.

2e Tussen de Derde- en de Eerste- en Tweede Orden, bestaat een geestelijke band of vereniging , waardoor zij alle drie slecht één gemeenschap of familie uitmaken. Al de Broeders en Zusters zijn dus ledematen van één en hetzelfde mystieke lichaam en zijn deelachtig aan de geestelijke rijkdom van de gemeenschap, namelijk aan de verdiensten en voldoeningen welke de vrucht zijn van de heilige Missen, gebeden, boetedoeningen en andere goede werken, die in geheel de Orde geschieden.

3e Een kostbare schat van aflaten staat ter beschikking aan de Derde Ordelingen. Ofschoon de aflaat op zichzelve beschouwd niet het voornaamste voordeel uitmaken van de godsdienstige werken waaraan het verbonden is, is hij nochtans een uitstekend gunst. De aflaten zijn immers « kwijtscheldingen van tijdelijke pijnen, die wij schuldig zijn te lijden voor onze zonden» en zijn en gemakkelijk middel om aan de goddelijke rechtvaardigheid voor onze zelf en voor de zielen in het vagevuur te voldoen. Daarbij zijn zulke geestelijke en tevens tijdelijke begenadiging een heilzame prikkel tot het plegen van goede werken. Welnu, de Stadhouders van Jezus Christus hebben, ten voordele van de Derde Orden, met grote milddadigheid uit de schatten van de H.Kerk geput en veel, zo volle- als gedeeltelijke aflaten, aan hun leden toegestaan

4e Ten slotte, om nog beter het nut van de Derde Orden te staven, willen wij hier op het voorbeeld wijzen van een aantal roemwaardige mannen en vrouwen, die in bedoelde levenstaat de heiligheid betrachten en aangeworden hebben.

Door al die redenen ten innigste overtuigd, kunnen we niet genoeg de Derde Orden aanprijzen en de godvruchtige gelovigen aanzetten om zich erin te laten inlijven.