Inniger Godsvrucht tot Maria

Alle Heiligen hebben over Maria gesproken, omdat Maria met zoveel voorrechten bedeeld is. Zij is ook onze Middelares en Moeder.

Daarom is het zo belangrijk om tot haar te gaan en Zij zal ons helpen in de groei naar heiligheid.

Inniger Godsvrucht tot Maria


GEBED OM VURIGE GODSVRUCHT TOT MARIA.

O Koningin van hemel en aarde, o Moeder van de Heer der wereld, o Maria, grootste, verhevenste, beminnelijkste van alle schepselen; het is waar, velen op deze wereld beminnen en kennen U niet. Maar er zijn zoveel miljoenen Engelen en Heiligen in de hemel, die U wel beminnen en U zonder ophouden loven. En hoeveel gelukkige zielen zijn er ook niet hier op deze wereld, die van liefde tot U branden en van wie het hart geheel door uw goedheid is ingenomen. Ach, dat ook ik U bemin, o mijn allerbeminnelijkste Vrouwe. O, dat ik er altijd aan dacht heb, U te dienen, U te prijzen, U te vereren en te maken dat allen U beminnen.
Gij hebt het hart van een God gewond. Door uw schoonheid hebt Gij Hem, om zo te spreken, ontrukt aan de boezem van den eeuwige Vader en Hem naar de aarde getrokken, om mens en uw Zoon te worden. En zou ik, ellendige aardworm, dan niet door liefde tot U getroffen worden? Ja, mijn allerzoetste Moeder, ook ik wil U beminnen, U vurig beminnen en ik wil doen wat ik kan, om U ook door anderen bemind te zien.
O Maria, neem het verlangen, dat mij bezielt, om U te beminnen, goed gunstig aan en help mij, om het te verwezenlijken. Ik weet het, die U beminnen, worden door God met een oog vol welgevallen aangezien, want na Zijn eigen glorie is er niets, wat Hij vuriger verlangt dan de glorie van U, dan U door allen geëerd en bemind te zien.
Van U, o Vrouwe, verwacht ik al mijn geluk.
Gij moet mij de vergeving van al mijn zonden, Gij moet mij de volharding verwerven.
Gij, moet mij bijstaan in het uur van mijn dood.
Gij moet mij bevrijden uit het vagevuur, Gij, eindelijk, moet mij geleiden op weg naar de Hemel. Dit alles hopen zij van U, die U beminnen en zij worden niet teleurgesteld. Dit alles hoop ook ik van U, omdat ik U bemin uit geheel mijn hart en U na God boven alles bemin.

Uit “de heerlijkheden van Maria” van H. Alfonsus Maria de Liguori


Gebed om godsvrucht tot Maria