Akte van Offerande voor onze priesters

O, Allerzoetste Jezus, in vereniging met de gesteltenissen van uw allerheiligste Moeder op Calvarie, door Haar en met Haar, draag ik mij op alle altaren der wereld aan U en aan de aanbiddelijke Drieëenheid op, terwijl ik mij verenig met elke offerande en alle eerbewijzen, die U worden gebracht.

Ik draag U op uw Heilige Wonden en al het Bloed, dat Gij hebt gestort, vooral de zoete Wonde van uw Heilig Hart met het bloed en water, dat eruit vloeide en de kostbare tranen van uw Allerheiligste Moeder.

Ik draag dit allerheiligst offer op in vereniging met alle zielen, die U in de hemel en op aarde beminnen, voor alle intenties van uw goddelijk Hart, voornamelijk als een slachtoffer van uitboeting en bemiddeling voor uw priesters en voor allen, die zich aan U hebben toegewijd.

Ik draag mij aan U op als uw slachtoffer, in de meest uitgestrekte betekenis van het woord. Ik geef aan U over mijn lichaam, mijn ziel, mijn hart, al wat ik bezit, opdat Gij erover kunt beschikken en het slachtofferen naar uw welgevallen. Doe met mij, zoals het U behaagt en sla geen acht op mijn verlangens, mijn weerzin, mijn wensen.

Ik draag mij op aan uw Gerechtigheid, uw Heiligheid en uw Liefde.
Aan uw Gerechtigheid, tot uitboeting van mijn zonden en die van alle zondaars.
Aan uw Heiligheid, tot heiliging van mijn ziel en die van al de U toegewijde personen, vooral van uw priesters.
Aan uw Liefde, opdat Gij van mijn hart een voortdurend brandoffer van uw reinste Liefde maakt.

O, Jezus, ontvang mij thans uit de handen van uw allerheiligste Moeder, draag op en slachtoffer mij met U. Door haar handen draag ik mij aan U op, opdat Gij mij zal verenigen met uw voortdurende offerande en dat Gij door mij en in mij kunt bevredigen het brandend verlangen, dat Gij hebt om te lijden voor de glorie van uw Vader, het heil der zielen en vooral voor de volmaakte en de heiligheid van uw priesters en uw uitverkorenen.

Neem en ontvang mij, ik smeek het U, ondanks mijn grote onwaardigheid en verdorvenheid.
Van nu af zal ik alle kruisen, alle pijnen, alle beproevingen, die uw goddelijke Voorzienigheid voor mij hebt bestemd en mij wil overzenden, zien als zo vele tekenen en daardoor weet ik dat Gij mijn nederig offer hebt aanvaard.
O. God geef mij de genade om dit te kunnen volbrengen tot in de eindvolharding .Amen


Eerbiedwaardige pater William Doyle s.j.