Kruisweggebeden van Dom Marmion

De doeltreffendheid van de kruisweg

De beschouwing van het Lijden van Jezus is hoogst vruchtbaar voor de zielen: geen enkele bijzonderheid van de Passie van Christus, zoon Gods, voorwerp van het eeuwig welbehagen van de Vader, mag verwaarloosd worden. — Gedurende zijn Lijden openbaart Jezus zijn deugden op bijzonder duidelijke wijze. — Altijd levend, bewerkt Christus in onze ziel de volmaaktheid, die wij in Zijn offer beschouwen.

Oefening van de Kruisweg

Alvorens te beginnen, herinneren wij ons de aanbeveling van Sint Paulus: « Laat dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jezus was… Hij heeft zich vernederd, door gehoorzaam te worden tot den dood, ja, tot den dood van het kruis ». (Phil. 2,5-8)
Hoe dieper wij doordringen tot de gesteltenis van Hart van Jezus wanneer Hij de smartvolle weg ging — liefde tot zijn Vader en tot de mensen, afschuw voor de zonde, nederigheid en gehoorzaamheid — hoe meer onze ziel zal vervuld worden van genade en licht, omdat de Eeuwige Vader in ons een voltooid beeld ziet van zijn goddelijke Zoon.

Mijn Jezus, Gij zit om mijnentwille deze weg gegaan, gebogen onder de last van uw Kruis. ik wil het met en gelijk U doen: doordring mijn hart met de gevoelens waarvan het uwe overvloeide in deze heilige stonden. Offer voor mij aan uw Vader het kostbaar bloed, dat Gij toen hebt vergoten voor mijn, heil en heiligmaking.

De Kruisweg van Dom Marmion

Deze kruiseweggebeden leggen de nadruk op totale onthechting!