Oefeningen te ere van de Allerheiligste Maagd Maria

Gebed tot O.L.Vrouw van de Berg Carmel

O gelukzalige en onbevlekte Maagd, schoonheid en luister van de Carmel, gij die met een heel bijzondere goedheid neerziet op hen die uw heilig kleed dragen, werp ook een genadige blik op mij en bedek mij met de mantel van uw moederlijke bescherming.
Versterk mijn zwakheid door uw macht; verlicht de duisternis van mijn verstand door uw wijsheid, vermeerder in mij het geloof, de hoop en de liefde, versier mijn ziel met genade en deugden op dat zij voor uw goddelijke Zoon en voor u een voorwerp van liefde moge zijn. Sta mij bij in het leven, troost mij in het uur van de dood door uw liefdevolle tegenwoordigheid en bied mij de Allerheiligste Drieëenheid aan als uw kind en uw godvruchtige dienaar, om u eeuwig te loven en te prijzen in de hemel. Amen.
Drie maal het Wees Gegroet, en eenmaal het Eer aan de Vader.


Gebed tot Maria
(Door onze H. Vader Johannes van het Kruis.)

O Allerheiligste Moeder Maria, Maagd de maagden, heiligdom der Allerheiligste Drie-eenheid, spiegel der engelen, zekere toevlucht der zondaars, heb medelijden met ons in onze beproevingen, aanhoor met goedheid onze verzuchtingen en bedaar de gramschap van uw goddelijke Zoon.


De Litanie van de H.Maagd

Litanie van de H.Maagd Maria

De Litanie tot O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Litanie van de Berg Carmel

Noveen tot voorbereiding op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

De verering van de Onbevlekte Ontvangenis moet aan alle Broeders en Zusters van de Derde Orde zeer dierbaar zijn. Zij zijn immers leden van Maria’s Orde, waarvan de Heiligen en leraren ons als een kostbaar erfdeel de vurige verering van Maria’s schoonste voorrecht hebben nagelaten. In 1306 werd aan alle kloosters geboden het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis met grote plechtigheid te vieren; en zolang de feestdag van 16 juli niet bestond en zelfs nog lange tijd daarna, bleef 8 december de voornaamste dag in de Orde. Gedurende de XIVe eeuw, werd te Avignon en later in Rome dat allerplechtigst vieren van de Onbevlekte Maagd door de tegenwoordigheid van de Paus met het hele hof opgeluisterd.
Om de oefeningen met meer godvruchtigheid te doen, begint men iedere dag met de aanroeping: Kom, Heilige Geest… enz. men kan er het volgende gebed aan toevoegn;

Gebed tot O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
(door de H. Alphonsus)
Ik verheug mij, o onbevlekte Koningin, u met zo’n grote zuiverheid bekleed te zien. Ik dank Hem, die ons beide, u en mij geschapen heeft en altijd wil ik Hem danken dat Hij u van elke vlek der zonde heeft gevrijwaard. Ik zou willen dat iedereen u erkende als de schone dageraad, altijd glinsterend van het goddelijk licht, als die ark van zaligheid van de algemene zondvloed bevrijd, als die volmaakte en onbesmettelijke duif, zoals uw goddelijke Bruidegom u noemde; als het gesloten hof waarin God zijn wellust vindt; als die verzegelde bron, waar de vijand nooit kon binnentreden om er de wateren aan te raken; en eindelijk als die schitterende witte lelie, die opkwam te midden van de doornen: alle kinderen van Adam komen ter wereld besmet met de erfzonde en in vijandschap met God; gij echter werd geschapen volkomen zuiver en aangenaam aan de ogen van uw Schepper. Laat mij uw lof vieren, uw Heer zelf uitroepende; Gij zijt geheel schoon, er is geen vlek in u, o onbevlekte duif, o schepsel aan God zo lief!. Wat zijt gij schoon, o mijn welbeminde; wat zijt gij schoon, onbevlekte Maagd, o allerzoetste en allerbeminnelijkste Maria! Ach, gewaardig u toch een oogslag te werpen op de wonden van mijn ziel; ja aanschouw mij met medelijden en genees mij. O Koningin van de harten, trek mijn ellendig hart tot u.
Reeds op het eerste ogenblik van uw bestaan zijt gij zuiver en schoon vóór God verschenen; heb dan medelijden met mij, die niet alleen in zonde geboren is, maar die ook na het doopsel, door eigen schuld mijn ziel besmeurd heb. De God die u gekozen heeft tot zijn dochter, tot zijn Moeder, tot zijn Bruid, en die u daarom voor elke vlek bewaard heeft en u boven alle schepselen heeft bemind? Wat zou Hij u kunnen weigeren? O onbevlekte Maagd, u komt het toe mij te redden: maak dat ik u altijd indachtig zij, en gij, vergeet mij niet. Mij dunkt dat duizend jaar mij afscheiden van de gelukkige dag waarop ik in de hemel uw schoonheid zal aanschouwen, uw lofzangen zingen en u met een vurige liefde beminnen, o mijn Moeder, mijn Koningin, mijn welbeminde, allerschoonste, allerzoetste, allerzuiverste en geheel onbevlekte Maagd Maria!

Verering van Maria op zaterdag
Alle Zaterdagen, behalve op een grote feestdag, wordt in de kerken van de Carmel een votiefmis, ter ere van Onze Lieve Vrouw, Koningin en Moeder van de Carmel, gezongen en ‘s avonds zingt men plechtig het “Salve Regina”. De Derde Ordelingen, als bevoorrechte kinderen van Maria, moeten hun best doen om, zo veel mogelijk deel te nemen aan die wekelijkse hulde, die de Orde aan haar hemelse Moeder brengt.
Z.H. Paus Pius X heeft een volle aflaat verleend voor iedere eerste zaterdag van de maand, te verdienen door alle gelovigen onder de gewone voorwaarden, op die dag enige godvruchtige oefeningen te verrichten ter ere van de Heilige en Onbevlekte Maagd Maria, in geest van eerherstel voor de lasteringen tegen de H. Naam en de verheven voorrechten van Onze Lieve Vrouw. ( Pius X 12 juni 1912)Noveen van O.L.Vrouw van de Berg Carmel

Noveen als voorbereiding op het feest van O.L.Vrouw van de Berg Carmel