Oefeningen te ere van de Heilige Jozef

Gebeden tot de H.Jozef

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in alle nood en – na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen – smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.
Wij bidden U ootmoedig:
Zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven en help ons in onze nood door uw machtige stand. Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmee Gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het heilig Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus.
Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige Beschermer, sta ons van uit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En, zoals Gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.

Krachtig gebed tot de heilige Jozef

O heilige Jozef, Beschermer en Vader van de maagden, aan wiens getrouwe zorg Jezus Christus de onschuld zelf en Maria de Maagd der maagden werden toevertrouwd, ik bid en smeek u door die twee dierbaarste panden, Jezus en Maria, maak dat ik, van alle onzuiverheid vrij, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam, zuiver en kuis beware en Jezus en Maria altijd in de grootste zuiverheid moge dienen. Amen

Memorare tot de heilige Jozef

Gedenk, o onze allerbeste, allerbeminnelijkste, allerzachtmoedigste en barmhartigste Vader, Heilige Jozef, dat onze H. Moeder Theresia ons verzekert nooit tot u haar toevlucht genomen te hebben zonder verhoord te zijn geweest. Met hetzelfde vertrouwen bezield, o mijn goede Vader Jozef, kom ik tot u, en zuchtende onder het afschuwelijke getal van mijn zonden, werp ik mij vóór uw voeten neer; o Vader Jozef, verstoot mijn arme gebeden niet, maar hoor ze genadig aan en gewaardig u ze te verhoren. Amen.

Litanie ter ere van de H.Jozef

Litanie ter ere van de heilige Jozef

De zeven smarten en blijdschappen van de H.Jozef

De zeven smarten en de blijdschappen van de H.Jozef

Noveen ter ere van de H.Jozef

Noveen ter voorbereiding op het feest van de H.Jozef