Oefeningen te ere van het heilig Hart van Jezus

Godsvrucht van de eerste Vrijdag.
Alle gelovigen kunnen de eerste Vrijdag van iedere maand, een volle aflaat verdienen; de andere vrijdagen een gedeeltelijke aflaat, indien zij, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben op voornoemde dagen, enige tijd de oneindige liefde van Jezus’ Hart overwegen, en bidden volgens de inzichten van Zijne Heiligheid de Paus. (Beringer 1905 I.p. 409)
Om die overweging te doen kan men b.v. de aanroepingen uit de Litanie van het H. Hart overdenken.

Litanie van het Heilig Hart

Litanie van het H.Hart van Jezus

Toewijding aan het allerheiligst Hart

Allerzoetste Jezus, verlosser van het mensdom, zie op ons neer nu wij in alle ootmoed voor uw altaar zijn neergeknield. Wij behoren U toe en wij willen U ook toebehoren; maar, om nog inniger met U verenigd te worden, wijdt ieder van ons zich heden vrijwillig toe aan uw allerheiligst Hart.
Velen hebben U nooit gekend, velen hebben uw geboden veracht en zich van U afgekeerd. Allergoedertierenste Jezus, heb medelijden met al deze mensen en trek hen allen tot uw heilig Hart. Heer, wees Koning, niet alleen over de getrouwen die zich nooit van U hebben verwijderd, maar ook over de kinderen, die, als de verloren zoon, U hebben verlaten. Maak, dat ze spoedig terugkeren naar het vaderhuis en dat ze niet omkomen van ellende en honger. Wees Koning over hen, die door dwaling zijn misleid of door scheuring zijn afgescheiden. Breng hen terug in de haven van de waarheid en tot de eenheid van het geloof, opdat er weldra één kudde en één herder zal zijn. Wees Koning over allen, die nog ronddolen in de duisternis van het heidedom en leid hen tot uw licht en uw rijk.
Sla uw barmhartige ogen op de kinderen van het volk, dat zo lang uw uitverkoren volk is geweest. En moge het Bloed, dat weleer over hen is afgeroepen ook nu nog over hen neerkomen, maar dan als een doopsel van verlossing en van leven. Heer, geef aan uw Kerk ongestoorde vrede en vrijheid. Schenk aan alle volken rust en orde. Geef, dat over de gehele aarde eindelijk deze ene kreet mag weerklinken: eer aan het goddelijk Hart, dat ons heil heeft gebracht! Aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid! Amen.

Akte van toewijding aan het H. Hart van Jezus
Te gebruiken voor de Derde-Ordelingen

O Jezus, God van liefde, in uw oneindige barmhartigheid hebt Gij ons uitverkoren om deel uit te maken van de Derde Orde van uw allerheiligste Moeder om ons toe te leggen op het volmaakt onderhouden van uw geboden en het beoefenen van de geest van gebed en versterving. Vol dankbaarheid voor zoveel weldaden, in vereniging met al de Derde-Ordelingen, kloosterbroeders en kloosterzusters uit onze Orde, komen wij ons nu en voor altijd aan U toewijden. Wij willen al onze krachten inspannen, om als ware kinderen van de Karmel, door de beoefening van een aanhoudend gebed en een gedurige versterving uw eredienst te verspreiden, en om, indien het mogelijk is, alle harten voor U te winnen.
O Jezus, aanvaard op dit ogenblik onze harten, of liever, neem er zelf bezit van. Maak onze harten nederig en zachtmoedig, getrouw aan de geest van gebed en versterving; verberg ze in uw goddelijk Hart, met al de harten die U beminnen en U zijn toegewijd.
O Maria, onze Koningin en Moeder, H. Jozef, onze bijzondere Beschermer, H. Johannes, welbeminde leerling van Jezus, Heiligen uit onze Orde, Engelbewaarders; help ons door uw machtigste bijstand, opdat wij door een leven aan de kinderen van de Karmel waardig, de zalige toewijding bekrachtigen, welke wij heden in de tegenwoordigheid van Jezus’ Hart hebben gedaan. Amen.

De twaalf beloften

 1. Ik zal hen alle genaden geven, die zij in hun staat nodig hebben.
 2. Ik zal de vrede in hun huisgezinnen doen heersen.
 3. Ik zal hen in al hun kwellingen troosten.
 4. Ik zal hun toevlucht zijn gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.
 5. Ik zal overvloedige zegeningen over hun ondernemingen uitstorten.
 1. De zondaars zullen in mijn Hart de oorsprong en de oneindige oceaan van barmhartigheid vinden. Hij wil door deze devotie een groot aantal zielen van de weg des verderf terugbrengen op de weg van de zaligheid.
 2. Lauwe zielen zullen vurig worden.
 3. De vurige zielen zullen spoedig tot een grote volmaaktheid komen.
 4. Alle plaatsen zal Ik zegenen aar het beeld van Mijn Hart is geplaatst, bemind en geëerd wordt.
 5. Aan degene die aan het heil van de zielen arbeiden, zal de gave geschonken worden de meest versteende harten te treffen.
 6. De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in mijn Hart hebben geschreven, zodat hij er nooit uitgewist zal worden.
 7. Ik beloof in de overmatige barmhartigheid van mijn Hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die negen eerste vrijdagen te communie gaan, de eindgenade der boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in mijn ongenade sterven, noch zonder hun sacramenten te ontvangen; en mijn Hart zal voor hen in dit laatste ogenblik een veilige schuilplaats zijn.