Inleiding

De Derde Orde van de Berg Carmel en de H. Theresia is een vereniging van mannen en vrouwen, die in de wereld onder leiding der Eerste Orde van de Carmel, volgens de geest van de Orde van O.L.Vrouw van de Berg Carmel naar volmaaktheid streven door het onderhouden van een door de H. kerk voor hen goedgekeurde regel. Heel de orde van de Carmel en de Eerste Orde, of de Paters Carmellieten, en de Tweede Orde of de Zusters Carmelietessen; en de Derde Orde of de in de wereld levende leden hebben eenzelfde doel voor ogen; naar de volmaaktheid streven volgens de geest van de Carmel.
Verre staat dus de Derde Orde verheven boven elke Congregatie. Zij immers omvat het hele streven naar volmaaktheid, niet een enkele devotie en haar professie is een daad van openbare Godsverering. Zij heeft een door de kerk goedgekeurde leefregel. Zij heeft grote schatten van geestelijke gunsten en aflaten van de Pausen ontvangen. Groot is daarom ook het nut en de invloed van de Derde Orde. Voor de leden zelf geeft zij een vaste leiding in het streven naar een overvloediger genadeleven.
De ziel twijfelt hier niet meer bij het inslaan van de weg of het kiezen van de godsvruchtige oefeningen, want duidelijk en klaar ligt de weg voor haar afgetekend. Elke onstandvastigheid verdwijnt en de vele genadegaven doet haar zwakheid overwinnen.
Door de band die haar verbindt met de Eerste en Tweede Orde, wordt zij deelachtig aan al de genadeschatten, verdiensten, aan al de H.H.Missen, Communiën, gebeden en boeteplegingen, die in heel de Orde dagelijks aan God worden opgeofferd.

De waarheid van deze woorden bewijst het grote aantal van mannen en vrouwen, die zich door de regel van de Derde Orde geheiligd hebben.

Over de oorsprong van de Derde Orde van de Carmel

De eerste oorsprong van de Derde Orde van de Carmel vinden wij in de documenten, waardoor sommige mensen uit de wereld.
Vooral stichters en weldoeners van kloosters, mochten delen in de geestelijke goederen van de Orde. Ze dateren veelal uit de tijd van de H. Simon Stock, die het heilig scapulier ontving van de H.Maagd.
De oudste boeken geven ons ook nog de plechtigheid weer, waarmee deze aanneming geschiedde. Uit deze broederschap ontstond nu de Derde Orde, die door Paus Nicolaas V werd goedgekeurd op 7 oktober 1452, op verzoek van Z. Johannes Soreth, de 24e Prior Generaal van de Orde.

Hetzelfde deed Sixtus IV op 28 november 1476. Deze Pausen gaven ook aan de Derde Orde van de Carmel dezelfde voorrechten en gunsten, welke de Derde Orde van de H. H. Franciscus, Augustinus en Dominicus reeds bezaten. Ook gaf Sixtus IV aan de Derde Orde al de aflaten en voorrechten, welke leden van de Eerste Orde reeds genoten en in de toekomst zouden ontvangen.
Vele andere Pausen vermeerderden de voorrechten. Onder hen mogen we zeker niet vergeten Paus Benedictus XV, die haar voorrechten nauwkeurig bepaalde en nieuwe aflaten en gunsten verleende. De laatste goedkeuring van de (traditionele) Leefregel der Derde Orde is van 6 maart 1921.
De Derde Orde van de Carmel bestaat eveneens als de Eerste uit twee takken, namelijk die van de Geschoeide en die van de Ongeschoeide Carmellieten.
Om ze van elkaar te onderscheiden kregen we de naam van de heilige Hervormster van de Carmel toegevoegd; en van de heilige Theresia.

De geest van de Derde Orde van O.L. Vrouw van de Berg Carmel en de H. Theresia.

Evenals iedere Orde verschilt door de manier en de middelen, waarmee ze naar heiligheid streeft, zo kan men ook bij elke Derde Orde spreken van een eigen geest en eigen middelen. De eerste eigenschap van de geest van onze Derde Orde is:

a) de liefde voor het gebed.

Onder gebed verstaan we niet alleen mondgebeden, maar vooral het overwegende gebed, ook wel inwendig gebed genoemd. We zouden het met onze Moeder Theresia kunnen uitleggen als een innige, liefdevolle vereniging met God door de beschouwing van de goddelijke dingen.
Ofschoon de Orde van de Carmel de werken van liefde niet geringschat, zoals uit de schitterende en grootse werken door haar voor het heil der zieken volbracht blijkt, toch legt zij meer nadruk op het gebed.
Het voorbeeld van Jezus zelf, die tot dertig jaar een verborgen leven leidde, het voorbeeld van Onze Lieve Moeder Maria, die de woorden van Jezus overwoog in Haar hart, het voorbeeld eindelijk van zo vele heiligen, toont ons de grote verhevenheid en voortreffelijkheid van een leven van gebed.

b) de geest van versterving en boete.

Wie de geest van gebed bezit, verbindt daarmee vanzelf ook de geest van boete en versterving. Hij ziet immers duidelijk zijn eigen zonden en de vele beledigingen, die de goede God dagelijks worden aangedaan en verlangt daarom naar een middel om dat alles weer goed te maken en God zijn liefde te tonen. Daarom zegt dan ook onze heilige Moeder, dat de geest van gebed zonder die van versterving niet duurzaam kan zijn.

c) een vurige zielenijver

Gebed en versterving mogen niet alleen maar dienen tot eigen heiliging. Onze H. Moeder wil, dat al de Derde Ordeleden hun gebeden en goede werken opdragen voor de uitbreiding van het Rijk van Christus. Altijd moet een goed lid van de Derde Orde de woorden van onze H. Moeder Theresia voor ogen houden; “ helaas, ik voel mijn hart breken bij het zien van zo vele zielen die verloren gaan; ik weet dat er geen reddingsmiddel meer overblijft voor hen die reeds in de afgrond vielen; maar ik wens tenminste dat er geen anderen meer verloren zouden gaan. Oh mijn dochters in Jezus Christus, verenigt u met mij om, door de vurigste smekingen, deze genade aan de Goddelijke Meester te vragen. Daarom heeft Hij u hier vergaderd. Daarin ligt uw roeping; daarheen moeten al uw verlangens gaan; daarom moeten uw tranen vloeien, met een woord, dat moet gij onophoudelijk van God afsmeken”.

Een tweede eigenschap van de Derde Orde van O.L.Vrouw van de Berg Carmel is, zoals haar naam reeds aanduidt, een nauwe en wederzijdse Vereniging met Maria, Moeder van Jezus.
Moederlijke bescherming van de Koningin des Hemels; vurige liefde en eredienst vanwege de Derde Ordelingen, zo was het in het verleden en zo moet het altijd blijven.
De Carmel Orde is de Orde van Maria, de eerste die te hare eer ingesteld. De Carmelieten roemen er op, de geliefkoosde kinderen te zijn van die hemelse Moeder. Maria zelf heeft ze “haar broeders”genoemd.

De Pausen van Rome hebben die naam goedgekeurd en bekrachtigd. Ja, Jezus zelf, sprekende tot de H. Theresia, noemde onze Orde “de Orde van Zijn Moeder”.
Blader in onze geschiedenis en u zult zien met wat moederlijke bezorgdheid de Allerheiligste Maagd haar Orde ten allen tijde beschermde, hoe Zij herhaaldelijk “haar Broeders” begunstigde met de schitterendste liefdesbewijzen. Wie kent de oorsprong niet van het heilig Scapulier, van het heilig kleed dat Maria aan de Carmelieten als een voorrecht en teken van bescherming en liefde geschonken heeft?
Moeten wij hier bijvoegen dat de leden van Maria’s Orde aan hun minnelijke Moeder en Patrones de tederste wederliefde betoonden; zij hebben haar vereerd en haar eredienst verspreid; zij hebben haar grootheid en roem altijd verdedigd. En mee dan aan de andere voorrechten, houden zij aan de naam van Orde der Allerheiligste Maagd Maria van de Berg Carmel, hun door de H. Kerk toegekend. Met vreugde en fierheid herhalen zij dagelijks in de Litanie van O.L. Vrouw, de mooie aanroeping: “ Regina, decor Carmeli ora pro nobis; Koningin, luister van de Carmel, bid voor ons”.

Met recht mogen wij als slot zeggen, dat een van de beste middelen om de bijzondere bescherming van Maria te verwerven en in liefde en godsvrucht tot haar toen te nemen is het intreden in haar Derde Orde. Vele verenigingen zijn Haar toegewijd, maar de Derde Orde overtreft ze allen.