De H.Mis in vereniging met Maria

INLEIDING
De H. Mis wordt opgedragen; ter aanbidding van de Goddelijke Majesteit; tot voldoening voor onze zonden; tot dankzegging voor de verkregen weldaden; tot smeking om nieuwe gunsten te verkrijgen. Altijd dienen wij hieraan te denken als wij de H. Mis bijwonen; maar wij kunnen ook nog gedurende de H. Mis ons toeleggen op het overwegen van dit viervoudige doel. Het is deze wijze van mishoren, welke de H. Leonardus a Portu Mauritio zo zeer aanprees, en waardoor hij zoveel goed aan de zielen heeft gedaan.
De heilige zelf heeft een oefening geschreven om tot voorbeeld te dienen. Hij verdeelt de Mis in vier delen, om gemakkelijk ieder doeleinde afzonderlijk te kunnen overdenken. Wij hebben echter dit voorbeeld niet letterlijk overgenomen, maar zoals het bewerkt is geweest volgens de geest van de Gelukzalige Grignon de Montfort, tot voordeel van de zielen die begeren Mis te horen in vereniging met Maria.
Het is immers een uitmuntende wijze om heilig de goddelijke geheimen bij te wonen, zich zo innig mogelijk met de Moeder van Jezus te verenigen. Men behoort het voornamelijk te doen op haar feestdagen en ‘s zaterdags. In de volgende oefeningen zijn de raadgevingen die de gebeden voorafgaan als woorden van Maria opgegeven, waardoor zij de ziel van haar kinderen tot ware godsvrucht opwekt.

Vóór de Mis of in het begin:

Maria;
als de H. Mis begint, stel u dan voor dat u op Kalvarieberg aanwezig bent… Terwijl de priester aan de voet van het altaar het Confiteor bidt, denk dan aan de droefheid van Jezus in de Hof van Olijven… Herinner u enige ogenblikken uw zondig leven en om een dieper gevoel van leedwezen in u te doen ontstaan, verhef uw hart tot mij; ik zal u leren uzelf als slachtoffer aan te bieden in vereniging met mijn goddelijke Zoon.

De ziel;
O mijn God, ik ga dan de onbloedige vernieuwing van het bloedig Offer op Kalvarieberg bijwonen. Geef mij de genade om aan deze geheimen deel te nemen met al de aandacht, eerbied en liefde die Gij van mij verwacht. Ik heb zo’n grote verplichting jegens uw goddelijke Majesteit; om er aan te voldoen offer ik U dit heilig Misoffer, en, voor zoveel ik kan, al de Missen die in de hele wereld worden opgedragen… O mijn God, hoe onwaardig ben ik niet om mijn talrijke zonden, hier vóór uw aanschijn te verschijnen!…. O Jezus, zijn het mijn misdaden niet, die U zo hebben doen lijden? Zijn het mijn ondankbaarheden niet die U in de Hof van Olijven water en bloed hebben doen zweten? Vergiffenis, o Heer!
O Maria, verkrijg voor mij een oprecht berouw over al het kwaad wat ik bedreven heb…1. Van de introïtus tot aan het Evangelie.

De oneindige majesteit van God loven en aanbidden.

Maria;
Gedurende het eerste deel van de Mis, van het begin tot aan het Evangelie, houdt u zich bezig met aan God de eer te bewijzen die Hem toekomt. Maar van uit uzelf bent u daartoe niet in staat. Immers, weet u niet dat al de lofzangen en eerbetuigingen van de Engelen en de Heiligen, en zelfs die, die ik onophoudelijk aan de Allerheiligste Drievuldigheid opdraag, niets zijn voor God? Jezus alleen kan door zijn vernederingen op het altaar aan God een volmaakte eer bewijzen. Offer met de diepste nederigheid die vernederingen aan God op, en vervuld met vertrouwen en liefde, zeg in vereniging met mij:

De ziel;
O mijn God, ik aanbid U en erken U als mijn Heer en Meester. Ik beken dat ik alles van uw milde hand heb ontvangen; doch, daar uw oneindige Majesteit een goddelijke eer verdient, wil ik, daar ik uit mijzelf niets kan, U de vernederingen opdragen van mijn goddelijke Verlosser.
Ik offer U, voor mij en voor al de schepselen, de eerbetuigingen die Jezus U op dit altaar zal opdragen. Aanschouw, oh mijn God, met welbehagen uw goddelijke Zoon. Hetgeen Jezus hier doet, wil ik doen met Hem, ik verneder mij met Hem voor uw oneindige Majesteit, ik aanbid U in vereniging met Hem; en, opdat deze offerande U des te aangenamer mag zijn, bied ik ze U aan door Maria en met Maria.
O Moeder van Jezus, help mij om God waardig te eren. Daarom, wees geheel in mij; offer in mij de gevoelens op van uw eigen hart, vooral de grote vreugde die gij hebt bij de gedachte dat door dit H. Offer aan de goddelijke Majesteit een oneindige eer zal bewezen worden.


Maria:
Ga voort met inwendig dergelijke akten te verwekken, zonder op de woorden te letten, waarmee gij die uitdrukt. Naarmate gij meer van mijn gesteltenissen doordrongen zult zijn, zal ik u inniger gevoelens van nederigheid inboezemen; zo zult u aan mij en aan de Allerheiligste Drievuldigheid des te aangenamer worden.

2. Het Evangelie tot aan de Consecratie.

Ter voldoening van zijn zonden

Maria;
Werp een blik op de zonden van uw voorgaand leven en zie hoe groot de schuld is die u aan God moet betalen. Al de verdiensten en goede werken van de Heiligen zijn niet toereikend om voor een enkele doodzonde te voldoen; mijn goddelijke Zoon heeft alleen door het vergieten van Zijn Bloed de gramschap van God kunnen bedaren. Terwijl nu de priester dit kostbaar Bloed op het altaar offert; overweeg dan wat ikzelf voor u leed toen ik aan de voet van het Kruis de dood van Jezus bijwoonde, of toen ik, na zijn Hemelvaart de weg bewandelde die Hij met zijn Bloed besproeid had. Overdenk hoe ik het Heilig offer bijwoonde dat de H. Johannes, mijn aangenomen zoon, opdroeg. Verenig uw tranen met de mijne en zeg met een berouwvol hart:

De ziel;
Ziehier, o mijn God, de ondankbare die U zo vaak beledigd heeft. Maar die nu uit de grond van zijn hart vóór Uw voeten zijn zonden komt bewenen.. Wat kan ik beter doen, om mijn misdaden uit te boeten, dan U de vernederingen op te dragen, waardoor uw goddelijke Zoon Jezus Christus, voor mijn zonden op Kalvarieberg voldaan heeft?
Ik offer U dus o mijn God, al de verdiensten van Jezus; ik offer U het Bloed van Jezus; ik offer U Jezus zelf, tezamen met het lijden van Maria zijn Moeder. Nog eens wil Hij hier mijn middelaar en voorspreker zijn, nog eens zal zijn kostbaar Bloed tot U om genade roepen. Ik verenig mijn stem met de stem van dit aanbiddelijk Bloed en vraag U vergiffenis voor mijn ontelbare zonden en voor de zonden van de hele wereld.
O mijn God, kunnen mijn tranen uw hart niet bewegen, laat U toch bewegen door de zuchten van uw Zoon en de smekingen van Maria. Op het Kruis heeft Jezus vergiffenis bekomen voor het gehele mensdom; zult Gij zijn bede verstoten, nu Hij op dit altaar voor mij uw barmhartigheid afsmeekt? O neen, en ik hoop met een vast vertrouwen dat zijn verdiensten en de voorspraak van Maria, genade zullen verkrijgen voor mijn zonden, die ik al de dagen van mijn leven zal bewenen. Verleen ook, o Heer, aan al de zondaars de genade zich door een waar berouw met u te verzoenen.
O mijn goddelijke Moeder, zie de droefheid van mijn hart; verkrijg voor mij het leedwezen van de H. Petrus en de droefheid van de H. Magdalena en van zoveel andere heilige boetelingen, opdat ik door de verdienste van dit H. Offer de volkomen kwijtschelding van mijn zonden mag ontvangen
.

Maria:
Herhaal deze akten met een levendig berouw, ikzelf zal uw smekingen aan mijn goddelijke Zoon opdragen; wees verzekerd dat gij genade zult verwerven.

3. Van de Consecratie tot aan de Communie.
God bedanken voor de ontvangen weldaden.

Maria:
Overweeg bij uzelf al de weldaden, die gij tot hiertoe hebt ontvangen; moet gij niet bekennen dat zij ontelbaar zijn?.. Ja, gij mag van ganser harte met mij uitroepen: “ de Heer heeft grote dingen aan mij gedaan”. En hoeveel nog grotere gunsten wil die God van goedheid u in de toekomst nog schenken! Weet dat het hart van Jezus alleen in staat is om God voor die weldaden waardig te bedanken; daarom is Hij hier nu op dit altaar in de handen van de priester neergedaald. Aanschouw dan met liefde uw Verlosser, bedank Zijn Vader voor al de weldaden die Hij u geschonken heeft of nog schenken zal; en verenig u met de Engelen en de Gelukzaligen, en vooral met mij, en zeg met een heilige vreugde:

De ziel:
O Mijn God, die mij zo teder heeft bemind, zie mij hier vóór U neergeknield, beladen met al de weldaden die ik tot hiertoe van U ontvangen hebt, en in de tijd en de eeuwigheid nog ontvangen zal. Ik moet bekennen dat Gij jegens mij oneindig barmhartig zijt; ook kan ik voor zoveel goedheid niet ongevoelig blijven. Door de handen van de priester bied ik U, in vereniging met Maria, deze zuivere en onbevlekte offerande aan. Ik weet dat zij voldoende is om al wat Gij mij geschonken heeft te vergelden, omdat zij van oneindige waarde is en alle goed in zich heeft.
Engelen des Heren, en gij allen, gelukkige bewoners van het hemelrijk, maar vooral gij mijn goddelijke Moeder, verenigt u met mij om God te bedanken; draagt Hem al de heilige Offers op die in de gehele wereld opgedragen worden. Biedt Hem de vurige verlangens aan van mijn hart en vraagt dat Hij de liefdevolle dankzeggingen die Jezus Christus naar de Hemel zendt, gunstig zal aanhoren


Maria:
Stel u niet tevreden met de gevoelens éénmaal uit te drukken; verenig ze met de dankzeggingen van mijn eigen hart. God aanschouwt met het grootste welbehagen een ziel, die Hem op deze wijze haar dankbaarheid tracht te betuigen.

4. Bij de Communie van de priester.

Genade afsmeken.

Maria:
Indien gij het geluk niet hebt met de priester uw God te ontvangen, doe dan de geestelijke Communie, waardoor gij u, nauw met Christus zult verenigen. Stel u voor zoals een van mijn dienaars dit deden, dat ikzelf u het Kind Jezus in uw armen geef. Druk Hem met liefde op uw hart, want Hij de Zoon van God die voor u ten beste spreekt. Zou ik u verzekeren dat ikzelf uw gebeden aan God wil opdragen, dan zou u geenszins vrezen om verstoten te worden; welnu, Jezus zelf, mijn welbeminde Zoon, wil uw voorspreker zijn. Hijzelf draagt Zijn kostbaar Bloed voor u aan God op. Vraag nu dus al wat gij verlangt; vraag overvloedige genade voor u en voor alle mensen; en, geheel doordrongen van de overtuiging van uw nietigheid, zeg dan samen met mij:

De ziel:
O mijn God, ik beken dat ik geenszins waardig ben verhoord te worden en de minste weldaad van U te ontvangen. Maar aanschouw Uw welbeminde Zoon Jezus Christus, het goddelijk slachtoffer dat Gij op aarde gezonden hebt en dat U hier, zijn leven en zijn Bloed voor mijn zaligheid opofferend, alvermogende smekingen toestuurt. Neem ze genadig aan en verleen mij, door zijn oneindige verdiensten, al wat ik nodig heb om mijn zaligheid te bewerken.
Mijn goede Moeder, heb medelijden met mijn ellende; gij kan alles verkrijgen op het hart van uw Zoon. Smeek bij God om vergiffenis voor al mijn zonden; vraag dat ik mijzelf mag leren kennen en gedurig met Jezus en met u verenigt mag leven. Versier mijn ziel met alle deugden. Vraag ook al de genade die ik moet afsmeken voor mijn evennaasten; bid voor de verheffing en de zegepraal van de Heilige Kerk, voor de bekering van de ongelovigen en van de zondaars, vooral voor hen die mij het dierbaarst zijn; ook voor de verlossing van de zielen die in het vagevuur lijden.


Maria:
Vraag met een vast vertrouwen; zonder vrees Hem te verarmen, die niets zo vurig begeert dan u met weldaden te overladen. Bid voor u zelf, voor uw bloedverwanten, voor uw weldoeners enz… voor de heilige Kerk en haar Opperhoofd. Bidt met een levendig vertrouwen en wees verzekerd dat uw smekingen, verenigd met die van Jezus en met de mijne, niet kunnen verworpen worden.
Als de Mis geëindigd is, doe dan een korte dankzegging. Verlaat daarna de Kerk met dezelfde gevoelens als waarmee gij u van Calvarieberg zou verwijderen.
Voordat u met uw dagelijkse bezigheden gaat beginnen, laat uw hart in aanbidding vóór het tabernakel: zo deden de H. Theresia, de H. Monica en vele andere Heiligen. Denk er meerdere malen per dag aan dat uw hart bij Jezus is… Deze gedachte zal in uw ziel de vurigheid houden en haar gemakkelijker ingetogen doen leven.

De H.Mis in vereniging met Maria